Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK - KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Sitemize üye olarak, kullanıcı Sözleşmesi’ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan etmiş oluyorsunuz.
1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden oluşan işbu OYUNALIŞVERİŞ.COM Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır),
OYUNALIŞVERİŞ.COM ile Siteye üye olan kullanıcı bu sözleşmeyi onaylar ve kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Site’ ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini
onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Tanımlar
Kullanıcı: Site’ ye üye olan ve Site’ de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde
yararlanan gerçek veya tüzel kişi.
Site: www.OYUNALIŞVERİŞ.COM isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi OYUNALIŞVERİŞ.COM Hizmetleri tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünler
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site’ de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve
tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile
Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak OYUNALIŞVERİŞ.COM tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul
etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak OYUNALIŞVERİŞ.COM tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa
uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site’ ye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve OYUNALIŞVERİŞ.COM tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site’ deki
hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara,
Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda
belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların
haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, OYUNALIŞVERİŞ.COM’ un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple
OYUNALIŞVERİŞ.COM’ dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Kullanıcıların OYUNALIŞVERİŞ.COM tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. 
Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması,
kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin
uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden OYUNALIŞVERİŞ.COM’ un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir
sorumluluğu yoktur.
d) Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. OYUNALIŞVERİŞ.COM, Kullanıcılar tarafından OYUNALIŞVERİŞ.COM’ a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e) Kullanıcılar, OYUNALIŞVERİŞ.COM' un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve
yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
f) OYUNALIŞVERİŞ.COM' un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’ yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun
amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki
hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, OYUNALIŞVERİŞ.COM ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri
çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de
başka yollarla OYUNALIŞVERİŞ.COM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. OYUNALIŞVERİŞ.COM, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri, faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri
zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.1.1 Satıcı olarak;
a. Ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,
b. Ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,
c. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan
lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,
d. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tabi olmaksızın OYUNALIŞVERİŞ.COM' a işbu sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisarı ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu,
e. Ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil
her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini (Teslimatı yurtdışından yapılacak olan ürünlerde
gümrük vergisi ve harçları Alıcı'nın sorumluluğunda olduğu yönünde düzenlemeler yapılabilecektir.),
f. Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat,
ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata
uygun davranacağınızı, Kabul etmektesiniz. 
5.2. OYUNALIŞVERİŞ.COM' un Hak ve Yükümlülükleri
a) OYUNALIŞVERİŞ.COM, Site' de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır.
OYUNALIŞVERİŞ.COM, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
b) OYUNALIŞVERİŞ.COM, Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine
ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu linkler, Kullanıcılar a sadece referans kolaylığı nedeniyle OYUNALIŞVERİŞ.COM tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti
niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler,
bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların
içeriği hakkında OYUNALIŞVERİŞ.COM' un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c) OYUNALIŞVERİŞ.COM, Site' de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı
güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
d) OYUNALIŞVERİŞ.COM, Site' de sağlanan hizmetler kapsamında Kullanıcılar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
e) Kullanıcılar ve OYUNALIŞVERİŞ.COM hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya
işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
f) OYUNALIŞVERİŞ.COM işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik kartlarını isteme hakkı vardır.
g) OYUNALIŞVERİŞ.COM, kullanıcıların bilgilerinde değişiklik yapmak istemeleri halinde, güvenlik gereği kimlik isteme hakkına sahiptir.
h) OYUNALIŞVERİŞ.COM’ a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar
kapsamında OYUNALIŞVERİŞ.COM iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini
beyan ve kabul eder. Üye, OYUNALIŞVERİŞ.COM’ a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu
ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin
yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, OYUNALIŞVERİŞ.COM iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına,
OYUNALIŞVERİŞ.COM iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan
ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, OYUNALIŞVERİŞ.COM iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, OYUNALIŞVERİŞ.COM iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece OYUNALIŞVERİŞ.COM iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması,
kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya
manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve
OYUNALIŞVERİŞ.COM iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile
ilgili detaylı bilgiye kişisel verileri koruma adresinden ulaşabilir.
İ) OYUNALIŞVERİŞ.COM kullanıcılara verdiği bonus bakiye ve hediye çeklerini istediği zaman kaldırma veya
özeliklerini, kullanım sürelerini değiştirme hakkına sahiptir. Bonus bakiyesi veya hediye çekleri bakiye nakit
yapılamaz. OYUNALIŞVERİŞ.COM yaptığı kampanyaların haklarını saklı tutar.
OYUNALIŞVERİŞ.COM, 18 yaşını doldurmamış kullanıcılardan ebeveyn kimlik ve iletişim bilgilerini talep etme hakkını saklı tutar.
6. Yapılan Ödemeler ve Para İadesi
Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, Bankamatik fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür.
Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda OYUNALIŞVERİŞ.COM yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir. OYUNALIŞVERİŞ.COM işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları  para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik
kartlarını isteme hakkı vardır.
OYUNALIŞVERİŞ.COM üzerinden satın alınan Epin - Digital kodlar kişiye özel üretildiği için KESİNLİKLE iade edilemez.
Kullanıcılar site içerisinde alışveriş yapmadan önce cep telefonu ile doğrulama yapmak zorundadır.
OYUNALIŞVERİŞ.COM kredi kartı ve banka ödemelerinde 3. parti firmalar ile çalışmaktadır. Kredi kartı bilgileri kesinlikle OYUNALIŞVERİŞ.COM tarafından görülmez ve saklanmaz. Kredi kartı onay ve risk süreçleri tamamen 3. parti firmalara aittir. Bu ödemelere ilişkin banka komisyonu, kullanıcıların ödemeleri sırasında OYUNALIŞVERİŞ.COM tarafından karşılanır, iadelerde ise kesintiler kullanıcıya yansıtılır. Fakat satın alınan ürün veya hizmetin teslim edilememesi gibi durumlarda OYUNALIŞVERİŞ.COM iade kesintilerini de karşılayabilmektedir. OYUNALIŞVERİŞ.COM ödemesi yapan her kullanıcı bunu kabul etmiş sayılır.
Stoklarda sorun olması halinde paranız, kredinizde OYUNALIŞVERİŞ.COM tarafından tutulmakta ancak istendiğinde, alıcı tarafından ne şekilde ödeme yapılmışsa, aynı türden (Banka, Kredi Kartı) ödeme yapan kişi adına geri iade edilebilmektedir. Bu iade sadece işlem yapılan ödeme kanalıyla yapılabilmektedir. Bazı ödeme
kanallarında iade yapılamamaktadır. ( Mobil ödeme, G2a pay, Western Union, Papara)
İade taleplerinizi ödeme bildirimi geçtiğiniz gün itibariyle 14 gün içinde yapabilirsiniz.14 günü geçen
ödemelerin iadesi talep edilememektedir.
Gpay İadeler yatırılan tutar üzerinden gerçekleşmektedir. Kısmi iade yapılamamaktadır.
Bakiye iade işlemlerinde sitede para çekme sayfasında OYUNALIŞVERİŞ.COM tarafından belirlenen ücretin çekilen tutardan kesileceğini kullanıcı kabul etmiş sayılır.
Kullanıcı kredi kartı mobil ya da banka yatırımlarında sitesindeki parayla ürün satın alarak bunu bize tekrar
geri satmak suretiyle para talep ederse bunun için paranın dinlendirilmesi ve bekleme süresi en az 2 İş
Günüdür.
Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir. Ancak
açıklamaların eksik yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlarda OYUNALIŞVERİŞ.COM mesul değildir.
Site içerisinde kazanan bonusların kullanım süresi 3 senedir. Kullanılmayan bonuslar senenin son günü
silinecektir.
7. Teslimat Süreleri
Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda
paranız kredinizde OYUNALIŞVERİŞ.COM tarafından tutulmakta ancak istendiğinde geri iade edilebilmektedir.
8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı, Teslim Edilen Oyun Paraları ve Oyun İçi Riskler
a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda OYUNALIŞVERİŞ.COM yeni kod yollamakla yükümlü değildir.
b) Hatalı bildiren ürünler OYUNALIŞVERİŞ.COM tarafında 15 iş gününde yetkili firmalar irtibata geçilerek araştırılır sonuca bağlanır kullanıcı hatası olmayan ürünler müşterin isteğiyle para iadesi yapılır veya yenisi ile
değirilir.
c) Oyun Parası Siparişlerinizde Ulaşabilecek Tüm Hatalardan OYUNALIŞVERİŞ.COM Sorumlu değildir. Satış yaptığımız oyunların resmi sahibi değil sadece Resmi Distribütörü olduğumuz için oyun içerisinde doğabilecek
sıkıntılarda müdahalemiz bulunmamaktadır. Oyun hizmeti satın alan kullanıcıların hesapları askıya alınabilir. Firmamız bu tip durumlarda sorumluluk kabul etmemektedir, sorumluluk tamamen oyunculardadır.
9. Yanlış Tanıtılan ürünler
Kullanıcı aldığı ürünlerde OYUNALIŞVERİŞ.COM web sitesi yanlış ve eksik bilgi girilmesi durumunda OYUNALIŞVERİŞ.COM koşulsuz şartsız ürünü iade alır ya para iadesi veya istenilen ürünü teslim eder doğabilecek fiyat farkları OYUNALIŞVERİŞ.COM tarafından karşılanır 
Kullanıcı yeterli bilgilendirme olduğu halde kendisi yanlış ürün aldığında Kişiye özel olduğundan İade almaz
ve OYUNALIŞVERİŞ.COM hiçbir sorumluk kabul etmez.
10. Vergilendirme
OYUNALIŞVERİŞ.COM, Kullanıcılara ilişkin bütün işlemleri KKTC sınırları içerisinde yapmaktadır. Aldığınız her kod ve her işlem o firma adına satılan kodların ARACILIK işlemleri kapsamaktadır KKTC dışındaki her ülke
kendi ülkesindeki vergi konuna uymak zorundadır.
11. Diğer Hükümler
11.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla) tüm elemanları (OYUNALIŞVERİŞ.COM' un telif haklarına tabi çalışmalar) OYUNALIŞVERİŞ.COM' a ait olarak ve/veya
OYUNALIŞVERİŞ.COM tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar,
OYUNALIŞVERİŞ.COM hizmetlerini, OYUNALIŞVERİŞ.COM bilgilerini ve OYUNALIŞVERİŞ.COM 'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden
satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya
hazırlayamaz, veya başkasının OYUNALIŞVERİŞ.COM' un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez;
aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları
zararlardan dolayı OYUNALIŞVERİŞ.COM' dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu
olacaklardır.
b) OYUNALIŞVERİŞ.COM' un, OYUNALIŞVERİŞ.COM hizmetleri, OYUNALIŞVERİŞ.COM bilgileri, OYUNALIŞVERİŞ.COM telif haklarına tabi çalışmalar,
OYUNALIŞVERİŞ.COM ticari markaları, OYUNALIŞVERİŞ.COM ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
11.2. Sözleşme Değişiklikleri
OYUNALIŞVERİŞ.COM, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun
göreceği herhangi bir zamanda, Site’ de ilan etmek suretiyle değirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin
değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak
hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı
beyanlar ile değiştirilemez.
11.3. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, OYUNALIŞVERİŞ.COM, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen
yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu
ve bunun gibi durumlar, OYUNALIŞVERİŞ.COM için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt
addedilmeyecek veya bu durumlar için OYUNALIŞVERİŞ.COM' dan herhangi bir nam altında tazminat talep
edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet
arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili
tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak
olaylar olarak yorumlanacaktır.
11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki
ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek
her türlü ihtilafın hallinde, Kuşadası Mahkemeleri ve Kuşadası İcra Daireleri yetkilidir.
11.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm
ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı
olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. 
OYUNALIŞVERİŞ.COM, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, OYUNALIŞVERİŞ.COM' un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,
b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması
c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
12. SÖZLEŞME EKLERİ
EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI

OYUNALIŞVERİŞ.COM olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu
sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.
a) OYUNALIŞVERİŞ.COM' a verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi'nde
tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, OYUNALIŞVERİŞ.COM sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
b) Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, OYUNALIŞVERİŞ.COM dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz
değiştirebilirsiniz.
Bir başka üyenin veya Kullanıcının, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değirmesi mümkün değildir.
c) Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz
dahilinde OYUNALIŞVERİŞ.COM' a bildirebilirsiniz. OYUNALIŞVERİŞ.COM' a vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.
d) Sizler için yapılandırdığımız cep telefonu ile aktivasyon, ip sabitleme ve giriş ip si tutma gibi işlemler
unutmayınız ki OYUNALIŞVERİŞ.COM 'in siz değerli müşterilerinin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya yöneliktir.
OYUNALIŞVERİŞ.COM gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.
İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkemeleri
yetkilidir.